Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

ОТВОРЕН ПOВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ, АДВОКАТИ, НОТАРИ, МЕДИЈАТОРИ И ИЗВРШИТЕЛИ ЗА МОЖНИ ПРЕДАВАЧИ НА АКАДЕМИЈАТА

Почитувани,
 
Академијата за судии и јавни обвинители, во смисла на член 29 од Статутот на Академијата, е во фаза на изготвување предлог листа на заинтересирани лица за можни предавачи на Академијата, како и предавачи по потреба, кои ќе ги спроведуваат програмите за почетна и континуирана обука на Академијата.
Согласно член 33 став 1 од Законот за Академијата (Сл. весник бр. 88/2010 година), предавачите на Академијата се определуваат од редот на судиите и јавните обвинители со шест години работно искуство.
Отворениот повик се однесува на сите заинтересираните лица кои во меѓувреме, од последниот објавен Повик на Академијата, го исполниле условот за шест години работно искуство, со што предлог листата би претставувала дополнување на веќе постојната Листа на предавачи на Академијата.

 

За таа цел, ги повикуваме сите заинтересирани судии и јавни обвинители, адвокати, нотари, медијатори и извршители за можни предавачи во Академијата, кои ги исполнуваат условите предвидени во погоре наведениот член од Законот, да ги достават своите пријави заедно со кратки биографии, во кои посебно треба да бидат наведени искуствата и достигнувањата на полето на едукација,  на следната адреса: бул. „Јане Сандански“ бр. 12 по поштана факс: 02/2401-570 или е-маил info@jpacademy.gov.mk, а за сите дополнителни информации, слободно контактирајте нé на тел. 02/2401-560.
Образецот на пријава за предавачи на Академијата судиите и јавните обвинители можат да го преземат тука, а адвокатите, нотарите, медијаторите и извршителите тука. Заради поголема прегледност, Ве молиме образецот да го пополните по електронски пат.
Изготвената предлог листа се доставува на мислење до Судскиот совет на Република Македонија, Советот на јавни обвинителина Република Македонија, Врховниот суд на Република Македонија и Јавното обвинителство на Република Македонија. По добиеното мислење се доставува на разгледување до Програмскиот совет, кој исто така дава мислење за неа, и потоа истата се доставува на утврдување на Управниот одбор на Академијата.
Пред да биде доставена предлог листата на Управниот одбор на утврдување, Академијата ќе организира задолжителна обука за тренинг на предавачи. Оваа обука ќе мора да ја поминат сите судии и јавни обвинители од предлог листата на можни предавачи во Академијата, како истите би можеле да го стекнат статусот на предавач на Академијата. Истата ќе биде посветена на употребата на најсовремени техники и интерактивни методи на учење на возрасни.
Однапред Ви благодариме на соработката.
 
 
Со почит,
 
Директор,
Судија Анета Арнаудовска