Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

Почетна обука - Квалификациски тест - Јавен оглас

Академска 2012/2014 година

 

ЈАВЕН ОГЛАС за прием на слушатели на почетна обука во Академијата за судии и јавни обвинители за 2012/2014 година, втор дополнителен јавен оглас за прием на  29 слушатели на почетна обука во Академијата за судии и јавни обвинители за 2012-2014 година.

 

 

Дополнителен ЈАВЕН ОГЛАС за прием на 15 слушатели во почетна обука во Академијата за судии и јавни обвинители за 2012-2014 година Службен весник на РМ бр 96 од 30 07 2012 година 

 

ЈАВЕН ОГЛАС за прием на кандидати за следење на Програмата за почетна обука во Академијата за обука на судии и јавни обвинители на Република Македонија за 2012/2014 година

 

Академска 2010/2011 година

 

ЈАВЕН ОГЛАС за прием на кандидати за следење на Програмата за почетна обука во Академијата за обука на судии и јавни обвинители на Република Македонија за 2010/2011 година

 

Академска 2009/2010 година

 

ЈАВЕН ОГЛАС за прием на кандидати за следење на Програмата за почетна обука во Академијата за обука на судии и јавни обвинители на Република Македонија за 2009/2010 година

Академска 2009/2010 година

 

ЈАВЕН ОГЛАС за прием на кандидати за следење на Програмата за почетна обука во Академијата за обука на судии и јавни обвинители на Република Македонија за 2009/2010 година

 

Академска 2008/2009 година

 

ЈАВЕН ОГЛАС за прием на кандидати за следење на Програмата за почетна обука во Академијата за обука на судии и јавни обвинители и нивни заменици на Република Македонија за 2008/2009 година

 

Академска 2007/2008 година

 

ЈАВЕН ОГЛАС за прием на кандидати за следење на Програмата за почетна обука во Академијата за обука на судии и јавни обвинители и нивни заменици на Република Македонија за 2007/2008 година