Календар на Активности

Приемен испит

Квалификациски тест
Психолошки тест
Тест за интегритет
ИСПИТ
Листа на слушатели на почетна обука