Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

Однoси со јавност

Согласно член 32 став 1 алинеја 2 од Законот за Академијата за судии и јавни обвинители (,,Службен весник на РМ’’ број 20/2015, 192/2015, 231/2015 и 163/2018) директорот на Академијата ја застапува и ја претставува Академијата пред домашните и меѓународните институции.

Од страна на директорот овластено лице за контакт со медиуми, односи со јавноста и давање официјални соопштенија од Академијата за судии и јавни обвинители е определена Гордана Лазаревска – Виш соработник за административно – логистичка поддршка, контакт телефон – (02) 2 401-578, 075/497-200, електронска пошта gordana.lazarevska@jpacademy.gov.mk , адреса – Бул. Јане Сандански бр.12, Скопје.