Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Кривични дела Злоупотреба на службена положба и овластување и несовесно работење“

 | 21/02/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Кривични дела Злоупотреба на службена положба и овластување и несовесно работење, кое ќе се одржи на 22 февруари 2018 година (четврток), во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии и стручни соработници од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја, Министерцтво за внатрешни работи

 

На советувањето излагања ќе имаат г-ѓа Зуица Наумова , судија на Апелационен суд Скопје и г-н Јован Цветановски, обвинител на Вишо јавно обвинителство Скопје

 

На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Злоупотреба на службена положба и овластување –од аспект на судска пракса
 • Злоупотреба на службена положба и несовесно работење


Повеќе

Обука на обучувачи „Развој на наставна програма зa обукa зa шверцување мигранти’’ I модул- втор дел Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’ 20-21 февруари 2018 година

 | 19/02/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’ во соработка со Канцеларијата на Обединетите Нации (UNODC), Оддел за организиран криминал и недозволена трговија организира четиридневна обука на обучувачи ,,Развој на наставна програма за обука за шверцување мигранти’’, која ќе се одржи во два дела. Првиот дел од овој модул на обука беше одржан на 7 и 8 февруари 2018 година (среда-четврток), во хотел Радика, Маврово.

Вториот дел од овој модул на обука ќе се одржи на 20-21 февруари 2018 година (вторник-среда) во просториите на Академијата, ламела 1.

 На обуката ќе присуствуваат судии и јавни обвинители, адвокати и претставници од Факултетот за безбедност во Скопје, Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција и Македонско здружение на млади правници.

Со поздравни обраќања обуката ќе ја отвори г-а Анета Арнаудовска, директор на Академијата за суди и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’ и г. Давор Раус, oфицер за превенција и за  криминална правда, UNODC единица против трговија со луѓе и криумчарење мигранти. Свои излагања на средбата ќе имаат: Г. Давор Раус, Офицер за превенција и за  криминална правда, UNODC единица против трговија со луѓе и криумчарење мигранти и г-а Барбара Сидоти.

 

АГЕНДАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.


СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Примена на Зaконот зa нaследувaње во релација со Законот за облигационите односи, во врска со тужбите за ништовност на тестамент и договор за дар”

 | 19/02/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,,Примена на Законот за наследување во релација со Законот за облигационите односи, во врска со тужбите за ништовност на тестамент и договор за дар’’, што ќе се одржи на 21 февруари 2018 година (среда), во просториите на Академијата-ламела 3, со почеток во 10 часот.

 

Советувањето е наменето за судиите и советниците/судските соработници од граѓанските оддели,  од сите апелациони подрачја.

 

На советувањето свое излагање ќе имаат: проф. д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска, редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ Скопје и г-ѓа Лидија Димова, судија на Основен суд Велес.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Вoвeдувањe во праксата на Европскиот суд за човекови права“

 | 15/02/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Центарот за правни истражувања и анализи, организираат дводневно советување на тема: Воведување во праксата на Европскиот суд за човекови права, кое ќе се одржи на 15 и 16 февруари 2018 година (четврток-петок)  во хотел Best Western– Скопје.

Советувањето е наменето за стручни соработници од апелационен суд Штип и Гостивар.

 

Во рамките на советувањето свои излагања ќе имаат: г-н Велимир Деловски - Европски суд за човекови права и г-н Жарко Алексов - Центар за правни истражувања и анализи.

 

Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на Советувањето се следните:

 • Вовед во Европската конвенција за човекови права, организација  на Европскиот суд за човекови права и постапка по индивидуални апликации пред ЕСЧП
 • Критериуми за допуштеност на апликациите пред Европскиот суд за човекови права
 • Член 6 од Европската конвенција за човекови права (право на правично судење)- кривично-правни аспекти
 • Член 6 од Европската конвенција за човекови права (право на правично судење)- граѓанско-правни аспекти
 • Член 5 од Европската конвенција за човекови права (право на слобода и безбедност)
 • Забраната на тортура од членот 3 и правото на живот од членот 2 од Европската конвенција за човекови права со посебен осврт на неефикасноста на истрагите и пресудите против РМ
 • Анализа и дискусија на праксата на ЕСЧП по однос на РМ

 

Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.


СOВEТУВAЊE на тема „Примена на Законот за грaдeње“

 | 14/02/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Примена на Законот за градење, кое ќе се одржи на 16 февруари 2018 година (петок), во просториите на Академијата, ламела 3, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии и стручни соработници од граѓански оддели од апелационо подрачје Скопје.

 

На советувањето излагања ќе имаат г-ѓа Родна Живковска, Проф.д-р на Правен факултет „Јустинијан Први“ Скопје и г-ѓа Биљана Јачева судија на Основен суд  Велес


На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Правна регулатива за градење на Република Македонија
 • Договор за градење (поим, видови, содржина престанок  )
 • Осврт на правните стојалишта на судовите поврзани со темата низ конкретни примери од судката пракса


Повеќе

Воведен модул на обука за сајбер криминал, електронски докази и онлајн криминални приноси - I дел Академија за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’, ламела 1 15 - 16 февруари 2018 година

 | 14/02/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’ во соработка и со финансиска поддршка на iPROCEEDS- Проект за таргетирање на криминалните приноси од интернет во југоисточна Европа и Турција организира четиридневне Воведен модул на обука за сајбер криминал, електронски докази и онлајн криминални приноси, која ќе се одржи во два дела. Првиот дел од оваа обука ќе се одржи на 15 и 16 февруари 2018 година (четврток-петок), во просториите на Академијата, ламела 1 со почеток во 9:30 часот.

На обуката ќе присуствуваат судии и јавни обвинители од сите апелациони подрачја. Свои излагања ќе имаат: г-а Енѓелуше Кадриу Леши и г-а Ивана Трајчева, јавни обвинители во Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, г. Владимир Милошески, јавен обвинител во Основно јавно обвинителство Скопје и г-а Естер Џорџ, експерт од Совет на Европа.

 

АГЕНДАТА согласно која ќе се одвива обуката можете да ја преземете тука.


РАНГ ЛИСТА нa слушатeли нa почетна обука според успехот постигнат во теоретската настава

 | 13/02/018

Новости за академијата

Ранг листата на слушатели на почетна обука според успехот постигнат во теоретската настава можете да ја преземете  тука.


Обука на обучувачи „Развој на наставна програма за обука за шверцување мигранти’’ I модул Хотел Радика, Маврово 7-8 февруари 2018 година

 | 06/02/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’ во соработка со Канцеларијата на Обединетите Нации (UNODC), Оддел за организиран криминал и недозволена трговија организира четиридневна обука на обучувачи ,,Развој на наставна програма за обука за шверцување мигранти’’, која ќе се одржи во два дела. Првиот дел од овој модул на обука ќе се одржи на 7 и 8 февруари 2018 година (среда-четврток), во хотел Радика, Маврово со почеток во 09:00 часот.

 На обуката ќе присуствуваат судии и јавни обвинители, адвокати и претставници од Министерство за внатрешни работи (одделот за гранична полиција и организиран криминал), Факултетот за безбедност во Скопје, Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција и Македонско здружение на млади правници.

Со поздравни обраќања обуката ќе ја отвори г. Давор Раус, Офицер за превенција и за  криминална правда, UNODC единица против трговија со луѓе и криумчарење мигранти. Свои излагања на средбата ќе имаат: Г. Давор Раус, Офицер за превенција и за  криминална правда, UNODC единица против трговија со луѓе и криумчарење мигранти и г-а Барбара Сидоти.

 

 

АГЕНДАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.


СOВЕТУВАЊЕ на тема „Стeкнувањe право на сопственост“

 | 06/02/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Стекнување право на сопственост, кое ќе се одржи на 7 февруари 2018 година (среда), во просториите на Академијата, ламела 3, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии и стручни соработници од граѓански оддели од сите апелациони подрачја.

 

На советувањето излагања ќе имаат г-ѓа Лидија Мартинова, судија на Апелационен суд Скопје и м-р Антоанета Димовска, судија на Основен суд Скопје 2.

 


На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Стекнување на сопственост 
 • Видови на тужби за заштита на сопственоста
 • Презентација на студии на случаи


Повеќе

СOВEТУВАЊE на тема „Посебни истражни мерки и нивна практична примена“

 | 05/02/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Посебни истражни мерки и нивна практична примена, кое ќе се одржи на 6 февруари 2018 година (вторник), во просториите на Академијата, ламела 3, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии и стручни соработници од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја, Министерцтво за внатрешни работи

 

На советувањето излагања ќе имаат г-ѓа Зуица Наумова , судија на Апелационен суд Скопје и г-ѓа Гордана Ѓешкоска, обвинител на Основно јавно обвинителство Скопје


На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Посебни истражни мерки и нивна практична примена од аспект на постапување на јавниот обвинител
 • Оправданост на примената на посебните истражни мерки, цел и видови од аспект на постапување на судот


Повеќе