Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
СOВEТУВАЊЕ нa тeмa: ,,Улогата на процесните решенија во управување со праничната постапка и видови на процесни решенија”  | 12/07/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,, Улогата на процесните решенија во управување  со праничната постапка и видови на процесни решенија’’,  кое ќе се одржи на 13 јули 2017 година (четврток), во просториите на Академијата, со почеток во 10 часот.

 

Советувањето е наменето за судии и од граѓанска област од сите апелациони подрачје со работен стаж до 5 години.

 

Предавачи на советувањето ќе бидат г-а Љубица Колиќ, од Основен суд Скопје 2 и  г-а Лидија Мартинова од Апелационен суд Скопје


Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

 

  • Процесни одлуки во фаза на предходно испитување на тужба и на подготвителнарочиште
  • Процесни одлуки во текот на главната расправа

 

АГЕНДАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.

 

РАБОТНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ кои ќе бидат користени на советувањето можете да ги преземете  тука.