Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
ИНФOРМАЦИЈA ЗA ПОЛАГАЊЕ НА ТЕСТ ЗА СУДИИТЕ ПОРОТНИЦИ  | 09/10/017

Новости за академијата

Согласно член 42 став 4 од Законот за судовите (,,Службен весник на РМ’’ број 58/2006, 35/2008 и 150/2010) на 24 и 27 октомври 2017 година, ќе се спроведе тест наменет за судиите поротници по апелациони подрачја, со почеток во 11:00 часот.
 
За апелационото подрачје Скопје, Гостивар и Штип, распоредот можете да го преземете тука.
За апелационото подрачје Битола, распоредот можете да го преземете тука.