Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
Извeстувaњe  | 16/07/019

Новости за академијата

Почитувани кандидати пријавени на јавниот оглас во почетна обука 2019/2021,
 
Примери за прашања со понудени одговори од квалификациски тест од сите области и студии на случај (кривична и граѓанска) и прашања со понудени одговори за практичниот дел од испитот во Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, можете да ги преземете на следниот линк:
 
Примери со решени прашања и студии на случај со понудени одговори