Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses
Соопштение  | 14/12/017

Новости за академијата

Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ на седницата одржана на 11 декември 2017 година донесе одлука за поништување на Јавниот оглас на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ за прием на 60 слушатели на почетна обука-кандидати за јавни обвинители, објавен во Службен весник на Република Македонија број 163 од 30.08.2016 година и во дневните весници „Лајм“ на 30.08.2016 година и „Нова Македонија“ на 1.09.2016 година.

Одлука