Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Кривично дeлo убиство / видови криминaлистички и судски вештачења“

 | 22/01/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Кривично дело убиство / видови криминалистички и судски вештачења, кое ќе се одржи на 24 јануари 2018 година (среда), во просториите на Академијата, ламела 3, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за кривични судии, јавни обвинители и стручни соработници од сите апелациони подрачја и претставници на Министерство за внатрешни работи.

 

На советувањето излагања ќе имаат г-ѓа Габриела Гајдова, судија на Основен суд Велес, д-р Емилио Фришчиќ, Министерство за внатрешни работи и д-р Александар Станков, директор на Институт за судска медицина, криминалистика и медицинска деонтологија.

 


На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Кривично дело Убиство; Квалифицирани и привилегирани видови убиство; Судска пракса 
 • Методологија на вршење увид кај сериозни кривични дела (вклучувајќи и убиство), криминалистичко/судски вештачења и нивна доказна вредност 
 • Судско-медицинска експертиза во случаи на убиство 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Прaвни срeдствa во судска надлежност кои произлегуваат од Законот за извршување”

 | 22/01/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,,Правни средства во судска надлежност кои произлегуваат од Законот за извршување“ , што ќе се одржи на 23 јануари 2018 година (вторник), во просториите на Академијата-ламела 3, со почеток во 10 часот.

 

Советувањето е наменето за судиите и советниците/судските соработници од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја и за претставници на Комората на извршители на Република Македонија.

 

На советувањето свое излагање ќе имаат, проф. д-р Арсен Јаневски, редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ Скопје и судија Ѓорѓи Радојков од Апелациониот суд Скопје.

 

АГЕНДАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.


СOВЕТУВАЊЕ нa темa: „Пишување на обвиненија“

 | 26/12/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира советување на тема: „Пишување на обвиненија“ кое ќе се одржи на  27 и 28 декември 2017 година (среда и четврток), во просториите на Академијата-Ламела3, со почеток во 10:00 часот.
 
Советувањето е наменето за јавни обвинители од сите апелациони подрачја, кои имаат работен стаж до 5 години. 
 
Во рамките на советувањето свое излагање ќе има г-а Катерина Коларевиќ, обвинител во Основно јавно обвинителство Скопје.
 
Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на Советувањето се следните:

 • Техники на пишување на обвинение
 • Изработка на обвинение
Агендата согласно која ќе се одвива Советувањето можете да ја преземете на следниот линк.
 
Работните материјали кои ќе бидат користени на советувањето можете да ги преземете  тука


СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Пoстaпувaњe со судски депозити и гаранции“

 | 20/12/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со Судскиот совет на Република Македонија организираат советување на тема „Постапување со судски депозити и гаранции“ кое ќе се одржи на  21 декември 2017 година (четврток), во просториите на Академијата-Ламела3, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за претседатели на судови и други лица кои се задолжени за евиденција и ракување на судски депозити и гаранции од сите судови во Република Македонија.

 

Во рамките на советувањето свои излагања ќе имаат г-н Алаксандар Шопов, претседател на Основен суд Велес и г-н Зоран Јосифовски, претседател на Основен суд Кавадарци.Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на Советувањето се следните:

 • Судски Депозити (поим и видови на судски депозити, постапување со привремените и редовните судски депозити, евиденција на судските депозити, застареност на судските депозити и надзор на работењето со средствата на депозитите)
 • Недостатоци во постапувањето со судските депозити од страна на Судовите во Република Македонија, констатирани од страна на Државниот завод за ревизија.
 • Гаранции (поим на гаранции во контекст на Судскиот деловник и констатирани недостатоци во поглед на постапувањето и ракувањето со гаранциите и нивното евидентирање)
 • Мерки за надминување на недостатоците во постапувањето на судовите со судските депозити и гаранциите.


Повеќе

Соопштение

 | 14/12/017

Новости за академијата

Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ на седницата одржана на 11 декември 2017 година донесе одлука за поништување на Јавниот оглас на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ за прием на 60 слушатели на почетна обука-кандидати за јавни обвинители, објавен во Службен весник на Република Македонија број 163 од 30.08.2016 година и во дневните весници „Лајм“ на 30.08.2016 година и „Нова Македонија“ на 1.09.2016 година.

Одлука


СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Oбезбедување докази, претходни и привремени мерки”

 | 13/12/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,,Обезбедување докази, претходни и привремени мерки’’,  кое ќе се одржи на 14 декември 2017 година (четврток), во просториите на Академија, со почеток во 10 часот.Советувањето е наменето за судии и советници од грагански оддели од сите апелациони подрачје.

 

Предавачи на советувањето ќе бидат г-а Лидија Димчевска, судиа на Апелационен суд Скопје и г-а Антоанета Димовска, судиа на Основен суд Скопје

 

Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

 • Обезбедување докази, претходни мерки
 • Обезбедување докази, привремени мерки


Повеќе

ТРКАЛЕЗНА МАСА за Зaкoнoт зa кривична постапка на тема: „ Улогата на судечкиот судија во доказната постапка “

 | 12/12/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’ во соработка и со финансиска поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје организира тркалезна маса за Законот за кривична постапка на тема: ,,Улогата на судечкиот судија во доказната постапка’’ која ќе се одржи во период од 14 до 15 декември 2017 година во хотел ТЦЦ Гранд Плаза во Скопје, со почеток во 09:00 часот 

 

Советувањето се организира за судии од кривичните оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја и адвокати.

 

Во рамките на советувањето свои излагања ќе имаат: д-р Марин Мрчела, судија во Врховниот суд на Република Хрватска и претседател на Групата држави против корупција (ГРЕКО) на Советот на Европа, д-р Лаура Валковиќ, адвокат од Загреб и г. Дражен Трипало, судија во Врховниот суд на Република Хрватска.


Повеќе

МЕЃУНАРОДНА РАБОТИЛНИЦА на тема ,, Стандардите на Европската Унија за почетна обука на судии и јaвни oбвинитeли “

 | 12/12/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка и со финансиска поддршка на Инструментот за техничка помош и размена на информации (ТАIEX) на Европската Комисија, организира меѓународна работилница на тема: „ Стандардите на Европската Унија за почетна обука на судии и јавни обвинители “, која ќе се одржи на 13-14 декември 2017 година (среда-четврток), во хотел Александар Палас во Скопје, со почеток во 09:30 часот.
На настанот ќе учествуваат судии и јавни обвинители и претставници од сите релевантни институции од Република Македонија, претставници од Правосудните Академии од земјите од регионот-, Србија, Црна Гора, Косово, Албанија и Турција.
Во рамките на меѓународната работилница свои излагања ќе имаат: г-а Анета Арнаудовска, директор на Академијата за судии и јавни обвинители ,,Пaвел Шатев’’ г. Војчех Постулски, генерален секретар, европска мрежа за судска обука, г. Раф Ван Рансбег, директор, Белгиски институт за судска обука, г. Ленарт Јохансон, судија во Окружниот суд Кристианстад, Шведска, г. Драгомир Јорданов, извршен директор на Европската школа за спроведување, Бугарија, г-а Ен Тахапарим виш менаџер за обука, Холандија, г-а Карима Кадури, менаџер за квалитет за програми за иницијална обука на судии во Центар за обука и проучување на судството, Холандија и претставниците од Правосудните Академии од земјите од регионот.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „ Зaeдничка рaмка за проценка и правда- Квалитетен развој во областа на правдата “

 | 11/12/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира советување на тема „ Заедничка рамка за проценка и правда- Квалитетен развој во областа на правдата“  кое ќе се одржи во период од 12 до 14 декември 2017 година (вторник-четврток), во просториите на Академијата, со почеток во 09:00 часот.

 

Советувањето се организира за судии, јавни обвинители и стручни судски и јавнообвинителски соработници од сите апелациони подарчја.

 

Во рамките на советувањето свои излагања ќе имаат: г. Игор Марковски, консултант за заедничка рамка за проценка, поранешен тим лидер за заедничка рамка за проценка во министерството за информатичко општество и администрација и г. Ник Тијс, виш излагач од Европскиот ресурсен центар на ЕИПА.

 

Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете на следниот линк.


СОВЕТУВАЊЕ на тема „Дoстaвa нa судски писмeна, согласно Законот за парнична постапка и Законот за кривична постапка“

 | 04/12/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира советување на тема „Достава на судски писмена, согласно Законот за парнична постапка и Законот за кривична постапка“ кое ќе се одржи на  4 декември 2017 година (понеделник), во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето се организира за судски службеници-доставувачи од сите судови во Република Македонија.

 

Во рамките на советувањето свое излагање ќе има г-а Лидија Таневска Јадровска, самостоен судски советник во Врховен суд на РМ и г-н Борче Мирчески, судски администратор во Основен суд Охрид

 

Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

 • Достава на судска писмена согласно ЗПП
 • Достава на судска писмена согласно ЗКП


Повеќе