Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Граѓански спoрoви кои произлегуваат од постапката за извршување пред надлежен извршител“

 | 19/06/019

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Граѓански спорови кои произлегуваат од постапката за извршување пред надлежен извршител“, што ќе се одржи на 20 јуни 2019 година (четврток) во просториите на Академијата-ламела 3, со почеток во 10 часот..

 

Советувањето е наменето за судии и судски соработници од граѓанските оддели на судовите од сите апелациони подрачја и извршители.

 

На советувањето излагања ќе имаат Татјана Сусулеска, судија, Апелационен суд Битола и судија Александар Шопов, ВД Претседател на Основен суд Велес.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Улoгата на претседателите на судoвите во управувањето и раководењето со судовите” + “Менаџирање и организација на работата за судиите и за вработените“

 | 19/06/019

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев  во соработка со Германската фондација за меѓународна правна соработка (IRZ), организира советување на тема: “Улогата на претседателите на судовите во управувањето и раководењето со судовите” + “Менаџирање и организација на работата за судиите и за вработените”,  што ќе се одржи на 20 јуни (четврток) 2019 година, во просториите на Академијата – Ламела 1.

 

Советувањето е наменето за претседателите на судовите и членовите на Судскиот совет на Република Северна Македонија.

 

На советувањето излагања ќе имаат Винфрид Шуберт, претседател на Покраинскиот уставен суд во Саксонија Анхалт, во пензија и Судија Шефајет Хајдари, претседател на Апелационен суд Гостивар.


Повеќе

Одлука зa зaкaжување на завршен испит

 | 18/06/019

Новости за академијата

Во врска со спроведувањето на завршниот испит за слушателите на почетната обука од шестата генерација, на седницата одржана на 18 јуни 2019 година, Комисијата за завршен испит ја донесе следната одлука

Одлука за закажување на завршен испит


СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Спогодување нa кривична сaнкција и пресуда врз основа нa спогодбa“

 | 18/06/019

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Спогодување на кривична санкција и пресуда врз основа на спогодба“, кое ќе се одржи на 19 јуни  2019 година (среда), во просториите на Апелационен суд Битола, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за cудии од кривичните оддели, јавни обвинители од апелационо подрачје Битола

 

На советувањето излагања ќе имаат Спасенка Андонова, јавен обвинител, Основно јавно обвинителство Скопје и Зуица Наумова, судија во пензија, Апелационен суд Скопје.


На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

  • Спогодување за кривична санкција: поим, видови, спецификации на спогодувањето во фаза на истрага
  • Спогодување за кривична санкција: улогата на судот по поднесените предлог спогодби; Пресуда врз основа на предлог спогодба


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Правата вo редoвна судска постапка и Повелбата за фундаменталните права на ЕУ“

 | 17/06/019

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, во соработка со Европскиот институт за јавна администрација (ЕИПА), организираат советување на тема „ Повелбата на ЕУ за основни човекови права “ кое ќе се одржи во период од 18-19 јуни 2019 година (четврток-петок) во просториите на Академијата. 
 
Советувањето е наменето за судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја и претставници од Адвокатска комора на Република Северна Македонија.
 
 
На советувањето излагања ќе има  Петра Џени (Унгарија), Виш предавач, Европски центар за судии и адвокати ЕИПА Луксембург.


Повеќе

Известување

 | 17/06/019

Новости за академијата

Се известуваат сите кандидати пријавени на јавниот оглас за прием во почетна обука, објавен во ,,Службен весник на Република Северна Македонија’’ број 94/2019 дека еднодневната подготвителна настава за сите пријавени кандидати ќе се одржи на деновите 22.06.2019 и 23.06.2019, со почеток од 10:00 часот, во големиот амфитеатар на Правниот факултет ,,Јустинијан Први’’ во Скопје. Кандидатите ќе бидат поделени во две групи и тоа:

Од број 03-232/1 до број 03-232/336 – на ден 22.06.2019 (сабота) и

Од број 03-232/337 до број 03-232/673 на ден 23.06.2019 (недела).


СОВЕТУВАЊЕ нa темa „Кривични дела на поткуп/Злоупотреба нa службена положба“

 | 17/06/019

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2019 година за задолжителната континуирана обука за судии и јавни обвинители, организира советување на тема „Кривични дела на поткуп/Злоупотреба на службена положба“, кое ќе се одржи на 18 јуни 2019 година (вторник) во просториите на Академијата. Советувањето е наменето за судии од кривични оддели, јавни обвинители и стручни соработници од сите апелациони подрачја.

 

На советувањето излагања ќе имаат Г. Антонио Јолевски, јавен обвинител, Основно јавно обвинителство Битола и М-р Марија Клетничка Марковска, судија, Основен кривичен суд Скопје.

 

На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

  • Кривичното дело злоупотреба на службената положба и овластување чл.353 од КЗ во досегашната пракса на судовите
  • Кривичните дела на поткуп во досегашната практика низ призмата на одлуките на нашето законодавство


Повеќе

СOВЕТУВАЊЕ нa темa „Примена на Законот за судска служба“

 | 17/06/019

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обинители „Павел Шатев“, организира советување на тема: „Примена на Законот за судска служба“ што ќе се одржи на 17 јуни 2019 година (понеделник), во просториите на Академијата-Ламела 1, со почеток во 10:00 часот.

Советувањето се организира за судските администратори и стручните соработници од сите судови во Република Северна Македонија.

 

На советувањето излагања ќе имаат Г-н Борче Мирчески, Основен суд Охрид и Г-н Сашо Темелкоски, Основен суд Прилеп

 

На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

  • Раководење по Законот за судска служба
  • Права и обврски на судските службеници


Повеќе

Делегација од Северна Македонија на 12-14 јуни, 2019 година, учествува на „Зајакнување на соработката помеѓу Франција и Северна Македонија“

 | 13/06/019

Новости за академијата

Претставници од највисоките институции во правосудството на Северна Македонија  предводени од Проф. Д.р Наташа ГАБЕР ДАМЈАНОВСКА, директор на Академијата за судии и јавни обвинители и г. Сашо РАЈЧЕВ, Јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Скопје и претседател на Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители.


Повеќе

„Член 11 во врска со член 9 од ЕКЧП/Извршување на пресудите на ЕСЧП против државата во кои е констатирана повреда поради нерегистрација на верски здруженија“

 | 13/06/019

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Бирото за застапување на Република Северна Македонија пред Европскиот суд за човекови права, со поддршка на Совет на Европа, организираат советување на тема „Член 11 во врска со член 9 од ЕКЧП/Извршување на пресудите на ЕСЧП против државата во кои е констатирана повреда поради нерегистрација на верски здруженија“, што се одржa на 11 јуни 2019 година (вторник) во просториите на Академијата.

 

Во рамките на овој настан Fredrik Sundberg, Шеф на Одделот за извршување на пресудите при Советот на Европа ги поздрави присутните преку видео линк, а потоа Victor Soloveytchik, Шеф на Девизија во Регистарот на ЕСЧП и Pavlo Pushkar, Шеф на Девизија во Одделот за извршување на пресудите при Советот на Европа темите ги презентирале преку видео линк и учесниците имале можност да им поставуваат прашања преку видеолинкот.


Повеќе