Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

СОВЕТУВАЊЕ на тема „ Вовед во правото нa ЕУ и судскa соработка во граѓанските и трговските прашања “

 | 15/10/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира советување на тема „ Вовед во правото на ЕУ и судска соработка во граѓанските и трговските прашања “  кое ќе се одржи во период од 1719 октомври 2018 година (среда-петок), во просториите на Академијата, со почеток во 08:45 .

 

Советувањето се организира за судии и стручни судски соработници од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја, адвокати.

 

Во рамките на советувањето свое излагање ќе има: г-а Марија Фадула, правен директор во Алтер домус Луксембург, поранешен адвокат во генералниот суд на Европската Унија.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Спроведувaње на прaвата од индустрискa сопственост”

 | 10/10/018

Новости за академијата

Ве известуваме дека во организација на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ на  12 октомври 2018 година, во просториите на Академијата во Скопје, ќе се одржи сoветување на тема „Спроведување на правата од индустриска сопственост.“

 

Советувањето е наменето за судии и судски соработници од граѓанските и трговските оддели на судовите од сите апелациони подрачја.

 

На советувањето свое излагање ќе имаат: д-р Ненад Гавриловиќ, Правен факултет „Јустинијан Први“ Скопјe и судија Љубица Колиќ, Основен суд Скопје 2.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Етика и интегритет на судиите и јaвните обвинители“

 | 09/10/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Етика и интегритет на судиите и јавните обвинители“, кое ќе се одржи на 9 октомври 2018 година (вторник), во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судиите и советниците/судските соработници од кривичните оддели и јавните обвинители и стручните соработници од сите апелациони подрачја

 

На советувањето излагања ќе имаат г-ѓа Биљана Јачева, судија во Основен суд Велес, и г. Јован Цветановски, јавен обвинител, Вишо јавно обвинителство Скопје

 

На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Етика и интегритет на судиите
 • Етика и интегритет на јавните обвинители
 • Практични примери


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Насоки за постапување при eвидeнција на застарени обврски“

 | 05/10/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“по барање на Судскиот совет на Република Македонија, организира советување на тема: „Насоки за постапување при евиденција на застарени обврски“, што ќе се одржи на 08 октомври 2018 година (понеделник), во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот.

Советувањето е наменето за претседателите на судовите и сметководителите од сите апелациони подрачја.

 

Предавачи на советувањето ќе бидат г-а Силвија Јаневска, државен советник за судски буџет во Судско буџетски совет на Република Македонија и г-н Максим Ацевски, помошник на главниот државен ревизор во Државен завод за ревизија.

 

Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

 • Реализација на судскиот буџет
 • Начин на постапување со застарените обврски


Повеќе

ТРКАЛЕЗНА МАСА на тема „Упрaвувaње сo чoвечки ресурси - изработка на годишен план за вработување во судот и негова усогласеност во сите судови“

 | 03/10/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира тркалезна маса на тема Управување со човечки ресурси (изработка на годишен план за вработување во судот и негова усогласеност во сите судови), која ќе се одржи на 5 октомври 2018 година (петок), во просториите на Академијата, со почеток во 10:30 часот. 

 

Тркалезната маса е наменета за претседатели на судови.

 

На тркалезната маса излагања ќе имаат г. Шефајет Хајдари, претседател на Апелационен суд Гостивар и г-ѓа Лидија Димова, судија и заменик претседател на Основен суд Велес.

 


На тркалезната маса ќе биде дискутирана следната тема:

 • Актуелни проблеми во управувањето со човечките ресурси во судовите


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Конфискација нa имот и имотнa корист“

 | 03/10/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Конфискација на имот и имотна корист“, кое ќе се одржи на 4 октомври 2018 година (четврток), во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судиите и советниците/судските соработници од кривичните оддели и јавните обвинители и стручните соработници.

На советувањето излагања ќе имаат г-ѓа Зуица Наумова,  судија во пензија и

г-ѓа Спасенка Андонова, јавен обвинител, Основно јавно обвинителство Скопје

 

На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Конфискација на имот и имотна корист
 • Примери од судската пракса
 • Проширена конфискација

 

ПРОГРАМАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.


СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Судски плaтен нaлог и постапување по приговор против судски и нотарски платен налог”

 | 03/10/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,,Судски платен налог и постапување по приговор против судски и нотарски платен налог“, што ќе се одржи на 4.10.2018 година (четврток), во просториите на Апелационен суд Битола, со почеток во 10 часот.

 

Советувањето е наменето за судии од граѓанските оддели од апелационо подрачје Битола и претставници на НКРМ.

 

На советувањето свое излагање ќе имаат: г-ѓа Татјана Сусулеска, судија на Апелационен суд Битола и г. Александар Шопов, претседател на Основен суд Велес.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „ Судската постапка во Законот за спречување и заштита од дискриминација“ Академија за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’, ламела 3 5 октомври 2018 година

 | 03/10/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обинители „Павел Шатев“, во соработка и со финансиска поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, организира правна дебата на тема: „Судската постапка во Законот за спречување и заштита од дискриминација“ што ќе се одржи на 5 октомври 2018 година (петок), во просториите на Академијата, ламела 3 со почеток во 10:00 часот.

Правната дебата е наменета за судиите од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја, адвокати претставници од сите релевантни институции.

На настанот свое излагање ќе има г-а Нада Чаловска Димовска, член на работната група за изработка на новиот предлог Закон за спречување и заштита од дискриминација.

На настанот ќе бидат претставени новите решенија за судската постапка во новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација и претставува можност за отворена дебата околу истото.

 

АГЕНДАТА согласно која ќе се одвива настанот можете да ја преземете тука.


СОВЕТУВАЊЕ на тема „Алтернативно решавањe на спoрови“

 | 02/10/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Алтернативно решавање на спорови“, кое ќе се одржи на 3 октомври 2018 година (среда), во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судиите и советниците/судските соработници од граѓанските и трговските оддели од сите апелациони подрачја.

 

На советувањето излагања ќе имаат проф. д-р Арсен Јаневски, редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“- Скопје и судија Антоанета Димовска, Основен суд Скопје 2 – Скопје


На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 

Решавање на спорови пред Арбитража

 • Поим и видови на арбитража
 • Извори

- Приватни извори

- Јавно правни извори - закони и меѓународни конвенции

 • Арбитражна спогодба
 • Спорови кои можат да се решат пред Арбитража –Арбитрабилност
 • Арбитражен суд –Арбитри

- Странки

 • Постапка пред Арбитража

- Меродавно право за суштината на спорот

- Арбитражна одлука

- Поништување на арбитражна одлука

- Признавање и извршување на арбитражна одлука

- Трошоци на арбитражната постапка

 

Медијација

 • Задолжителна медијација во трговските спорови
 • Сооднос на поднесени барања за решавање на споровите со медијација и решени спорови со медијација
 • Пристапот на судијата за доближување на странките до одлука спогодбено да го решат спорот


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Постапувaње нa надлежнитe институции во семејни спорови“

 | 28/09/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Постапување на надлежните институции во семејни спорови, кое ќе се одржи на 2 октомври 2018 година (вторник), во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот.

 

 

Советувањето е наменето за судии на Виш управен суд, Управен суд, судии од граѓански оддели од сите апелациони подрачја и претставници на Министерство за труд и социјална политика, Центрите за социјални работи и Заводот за социјални дејности.

 

На советувањето излагања ќе имаат г-ѓа Аленка Бинички-Арсеновски, социјален работник во Заводот за социјални дејности Скопје, м-р Билјана Симоновска, педагог во Заводот за социјални дејности Скопје, м-р Едита Насковска, судија на Управен суд и г-ѓа Зора Треневска, судија на Апелационен суд Скопје, во пензија.

 


На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 

 • Постапување на Центрите за социјални работи во семејни спорови
 • Управен спор и надлежноста на Управниот суд; Родителско право - одржување лични односи и непосредни контакти со детето, во случај кога родителите на детето не живеат заедно; Вршење родителско право во предмети со меѓународни елементи; Надзор над  родителското право
 • Посвојување – услови и критериуми; Старателство; Старателство над малолетни деца; Старателство над лица на кои им е одземена или ограничена деловната способност
 • Судска практика на Европскиот суд за човекови права и Пресуди  на Управниот суд
 • Постапување на граѓанскиот суд во семејни спорови 


Повеќе