Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Цaрински прeкршoци, oдлучување по жалби и тужби за управен спор”

 | 15/11/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,,Царински прекршоци, одлучување по жалби и тужби за управен спор’’, што ќе се одржи на 16 ноември 2017 година (четврток), во просториите на Академијата-ламела 3, со почеток во 10 часот.

 

Советувањето е наменето за судиите и советниците/судските соработници од Вишиот управен суд и Управниот суд како и за претставници на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка и Одделението за прекршочна постапка во Царинската управа на РМ.

 

На советувањето свое излагање ќе имаат г-а Мирјана Василевска, судија на Вишиот управен суд, м-р Александар Софронијоски, претседател на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка и м-р Јулија Николовска, началник на Одделението за интегритет-Царинска управа на РМ.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Извршувaњe пoпис и израбoтка на пописни листи“

 | 15/11/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира советување на тема „Извршување на попис и изработка на пописни листи“  кое ќе се одржи на  17 ноември 2017 година (петок), во просториите на Јавното обвинителство на Република Македонија, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето се организира за јавнообвинителски службеници кои се задолжени за попис од сите обвинителства во Република Македонија.

 

Во рамките на советувањето свое излагање ќе има г-а Наташа Нинеска, самостоен  ревизор, овластен државен ревизор во Државниот завод за ревизија.

 

Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

 • Законска рамка за извршување годишен попис
 • Одговорности на одговорното лице
 •  Комисијата за попис и сметководствено-финансиска единица
 •  Предмет на попис
 •  Подготовка на пописни листи
 •  Потврдување на лице место
 • Проблеми при спроведување на пописот
 • Содржина на извештај за попис
 • Конечни пописни листи и прилози на извештајот
 • Најчести наоди и слабости
 • Понудени решенија и
 • Препораки од извршен попис.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Кривични дела oд oблaстa на финансискиот криминал: даночно затајување, перење пари и корупција“

 | 13/11/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Кривични дела од областа на финансискиот криминал: даночно затајување, перење пари и корупција, кое ќе се одржи на 15 ноември 2017 година (среда), во просториите на Академијата, ламела 3, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за кривични судии и јавни обвинители од сите апелациони подрачја.

 

На советувањето излагања ќе имаат г. Кирил Темелков, Управа за финансиска полиција и г-ѓа Гордана Ѓешкоска, јавен обвинител на Основно јавно обвинителство Скопје.

 


Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

 • Нови трендови на даночно затајување и перење пари
 • Kривични дела од областа на финансискиот криминал


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Рeдoвни и вoнрeдни правни лекови во кривична постапка, одржување расправа пред второстепениот суд”

 | 10/11/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,,Редовни и вонредни правни лекови во кривична постапка, одршување расправа пред второстепениот суд’’,  кое ќе се одржи на 13 ноември 2017 година (понеделник), во просториите на Академија, со почеток во 10 часот.
 
Советувањето е наменето за судии и советници од кривични оддели од сите апелациони подрачје.
 
Предавачи на советувањето ќе бидат г-а Зуица Наумова и г-а Цветанка Периќ, судии на Апелационен суд Скопје.
 
Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

 • Редовни и правни лекови-Жалба на пресуда на првостепен суд
 • Одржување расправа пред второстепен суд
 • Жалба на пресуда на второстепен суд
 • Вонредни и правни лекови


Повеќе

СOВEТУВАЊЕ на темa: ,,Хaшка конвенција за граѓанско правните аспекти на меѓународното грабнување на деца”

 | 09/11/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,,Хашка конвенција за граѓанско правните аспекти на меѓународното грабнување на деца’’, што ќе се одржи на 10 ноември 2017 година (петок), во просториите на Академијата-ламела 3, со почеток во 10 часот.

 

Советувањето е наменето за судиите и советниците/судските соработници од граѓанските оддели од сите апелациони подрачја.

 

На советувањето свое излагање ќе имаат г-а Љубица Колиќ, судија на Основен суд Скопје II - Скопје и г-а Бранка Дадасовиќ, психолог во ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Скопје.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Извршување нa попис и изработка на пописни листи“

 | 07/11/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира советување на тема „Извршување на попис и изработка на пописни листи“  кое ќе се одржи на  10 ноември 2017 година (петок), во просториите на Апелационен суд Скопје, со почеток во 10:00 часот.
 
Советувањето се организира за судски службеници кои се задолжени за попис од сите судови во Република Македонија.
 
Во рамките на советувањето свое излагање ќе има г-а Наташа Нинеска, самостоен ревизор, овластен државен ревизор во Државниот завод за ревизија.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Ништовност нa дoгoвoри спoред Законот за облигациони односи и според други посебни закони“

 | 07/11/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Ништовност на договори според Законот за облигациони односи и според други посебни закони, кое ќе се одржи на 10 ноември 2017 година (петок), во просториите на Апелациониот суд Битола, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии и советници од трговски и граѓански оддели од апелационо подрачје Битола.

 

На советувањето излагања ќе имаат проф. д-р Јадранка Дабовиќ-Анастасовска од Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје и судија Татјана Сусулеска од Апелациониот суд Битола. 


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Кривичнa одгoворнoст нa прaвни лицa / Пoткуп“

 | 07/11/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Кривична одговорност на правни лица / Поткуп, кое ќе се одржи на 9 ноември 2017 година (четврток), во просториите на Академијата, ламела 3, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за кривични судии и јавни обвинители од сите апелациони подрачја.

 

На советувањето излагања ќе имаат д-р Тодор Витларов, јавен обвинител на Вишо јавно обвинителство Штип и г-ѓа Гордана Ѓешкоска, јавен обвинител на Основно јавно обвинителство Скопје.

 


Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

 • Кривична одговорност на правни лица 
 • Поткуп (примери од пракса) 


Повеќе

ПРEДAВАЊА нa темa: ,,Заштита на укажувачи”

 | 07/11/017

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,, Заштита на укажувачи“,  кое ќе се одржи на 8 ноември 2017 година (среда), во просториите на Академија, со почеток во 11 часот.

 

Советувањето е наменето за судии, јавни обвинители, претставници од Минстерството за правда, претставници од Правниот факултет Јустинијан I во Скопје, како и за претставници на работната група за изготвување на предлог законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на укажувачи.

 

Предавањата ќе ги одржи г. Том Девин, експерт од САД.

 

Темите кои ќе бидат опфатени во рамките на советувањето се следните:

 

 • Главни компоненти на Законот за заштита на укажувачи
 • Презентација на добри практики за новиот Закон за заштита на укажувачи 


Повеќе

Регионална конференција: „Слободата на изразувањето и интернетот“ 2-3 ноември 2017 година, хотел „Будва“ Будва, Црна Гора

 | 06/11/017

Новости за академијата

Во рамки на проектот „Зајакнување на судската експертиза за слободата на изразување и за медиумите во Jугоисточна Eвропа (JUFREX)“, на 2 и 3 ноември 2017 година се одржа регионална коференција на тема „Слободата на изразувањето и интернетот“. Конференцијата се одржа во хотел „Будва“ во Будва, Црна Гора, а на истата присуствуваа судии, јавни обвинители, адвокати и претставници на проектот од 6 земји/локации и тоа Република Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово и Албанија.

 

Со поздравни обраќања на присутните се обратија г-а Весна Меденица, претседател на Врховниот суд на Црна Гора, г-а Сенка Даниловиќ, претседател на Управниот одбор на Центарот за обука во судсктвото и во Државното обвинителство, Црна Гора, г-а Лејла Дервишагиќ, шеф на Единицата за соработка, одделение за медиуми и интернет, Генерален директорат за човекови права и владеење на правото, Совет на Европа, г-а Роберта Батиста, програмски офицер, Совет на Европа.Експертите на Советот на Европа кои имаа свои излагања на конференцијата беа г. Волфганг Бенедек, професор на Универзитетот во Грац, Австрија, г-а Мирјана Лазарова Трајкова, поранешен судија на Европскиот суд за човекови права и г-а Сандра Бенчиќ, институт „Мир“, Загреб, Хрватска


Повеќе