Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

ПРОМОЦИЈА на тема: „ПРOМОЦИЈА НА НАСТАВНA ПРOГРАМА ЗА ПРАВНА АРГУМЕНТАЦИЈА, СТРУКТУРА И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕСУДИТЕ“

 | 24/04/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“во соработка со Центарот за правни истражувања и анализи, организираат промоција на: „ Курикулуми за правна аргументација, структура и образложение на пресуди “.

Промоцијата ќе се одржи на 25 април 2018 година (среда) во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот (ламела 1) во траење од два часа и е наменета за судии и судски соработници од сите апелациони подрачја. На промоцијата свое излагање ќе има г-а Мирјана Лазарова Трајковска, поранешен судија на Европскиот суд за човекови права

 

Агендата согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.
 


СОВЕТУВАЊЕ на темa „Практичнa применa нa одредбите за заштита на сведоци и соработници на правдата“

 | 24/04/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Практична примена на одредбите за заштита на сведоци и соработници на правдата, кое ќе се одржи на 26 април 2018 година (четврток), во просториите на Апелационен суд Битола.

Советувањето е наменето за судии и стручни соработници од кривични оддели и јавни обвинители од апелационо подрачје Битола.

 

На советувањето излагања ќе имаат г-ѓа Наташа Гоџоска и г-ѓа Гордана Ѓешкоска, обвинители на Основно јавно обвинителство Скопје

 

На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

-Значењето на заштитата на сведоците и соработниците на правдата во кривичната постапка

-Правен основ на заштита на сведоци

-Дискусија помеѓу: загрозен сведок, особено ранлив сведок, заштитен сведок и    соработник на правдата

-Процедурални и вон-процедурални мерки на заштита на сведоци

-Спецификитена заштита на ранлива категорија на сведоци

-Заштита на жртвата на кривично дело сведок во постапката

-Принципите според кои се применуват мерките за заштита на сведоци и

-Спецификите на испитувањето на сведок под заштита


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Судски платен налог и постaпувaњe пo приговор против судски и нотарски платен налог“

 | 23/04/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Судски платен налог и постапување по приговор против судски и нотарски платен налог“, кое ќе се одржи на 24 април 2018 година (вторник), во просториите на Академијата, ламела 1, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии од граѓанските и трговските оддели од судовите од сите апелациони подрачја.

 

На советувањето излагања ќе имаат судија Лидија Димчевска, В.Д. Претседател на Апелационен суд Скопје и судија Александар Шопов, Претседател на Основен суд Велес.

 

На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Судски платен налог
 • Постапување по приговор против судски и нотарски платен налог
 • Анализа на судската пракса


Повеќе

ТРКАЛЕЗНА МАСА на тема: ,,Капитално финансирано пензиско осигурување”

 | 20/04/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” во соработка со Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) организира тркалезна маса на тема „Капитално финансирано пензиско осигурување“, што ќе се одржи на 23 април 2018 година (понеделник), во просториите на Академијата-ламела 3, со почеток во 10 часот.
 
Тркалезната маса е наменета за судии и советници/судски соработници од Вишиот управен суд и Управниот суд и претставници на МАПАС.
 
На тркалезната маса свое излагање ќе имаат  претставниците на МАПАС: г-а Татјана Стефановска, раководител на Сектор за правни работи, г. Владо Георгиев,  раководител на Сектор за институционална контрола и г. Дарко Саздов,  раководител на Сектор за финансиска контрола.


Повеќе

СOВЕТУВАЊЕ нa тема „ Увид, вештaчење и реконструкцијa кaко доказни средства “

 | 20/04/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Увид, вештачење и реконструкција како доказни средства“, кое ќе се одржи на 25 април 2018 година (среда), во просториите на Академијата, ламела 1, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии од кривични оддели и јавни обвинители од сите апелациони подрачја, претставници на Министерство за внатрешни работи и Министерството за одбрана.

 

На советувањето излагања ќе имаат г-а Катерина Коларевиќ, јавен обвинител во Основно јавно обвинителство Скопје и г. Бетим Јахја, судија на Основен суд Тетово.

 

На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Увид како доказно средство 
 • Реконструкција како доказно средство 
 • Вештачење како доказно средство во текот на главната распарава и истрагата


Повеќе

ТРКАЛЕЗНА МАСА на тема „Судовите и односите со јавноста – комуникација со медиумите во функција на остварување на начелото на јавност и транспарентност“

 | 19/04/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ на 20 април 2018 година (петок), во просториите на Академијата, организираше тркалезна маса на тема „Судовите и односите со јавноста – комуникација со медиумите во функција на остварување на начелото на јавност и транспарентност“. 

 

Тркалезната маса се организира за претседателите на судовите, членови на Судскиот совет на РМ и претставници на Здружението на судиите на РМ.

 

На тркалезната маса излагања ќе имаат г. Александар Шопов, претседател на Основен суд Велес и г-ѓа Гордана Дувњак, новинар.


 

На тркалезната маса се опфатија следните теми:

 • Судовите и односите со јавноста - улогата на Претседателот на судот во остварување на начелото на јавност и транспарентност
 • Правила на комуникација со медиумите и јавноста
 • Влијанието на социјалните мрежи
 • Анализа на состојбите и предлози за унапредување на степенот на отвореност на судовите кон јавноста и медиумите
 • Какви се потребите на медиумите во однос на судовите за поефикасно остварување на нивната улога во функција на информирање на јавноста
 • Како да се подобри комуникацијата меѓу новинарите и судиите
 • Искуствата од користењето на социјалните мрежи во заеднички креирана група за информирање
 • Предлози за унапредување на соработката

 


Повеќе

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Центарот за демократска контрола на вооружените сили во Женева ДЦАФ на 19 април 2018 година четврток во просториите на Академијата, ламела 1, со почеток во 10:00 часот организираат

 | 19/04/018

Новости за академијата

Тркалезна маса на тема:

„Судско одобрување и надзор врз интрузивни методи за прибирање на информации во Република Македонија “Имено, на настанот ќе присуствуваат судии, јавни обвинители и претставници од сите релевантни институции.

Тркалезната маса има за цел да обезбеди платформа за дискусија меѓу клучните национални чинители од правосудството, собранието и извршната власт околу клучните прашања поврзани со судското одобрување и надзор врз интрузивните методи за прибирање на информации од страна на разузнавачките и безбедносните служби во Република Македонија

Со поздравно обраќање настанот ќе го отворат м-р Анета Арнаудовска, Директор на Академијата за судии и јавни обвинители, г-а Рахилка Стојковска, судија на Врховниот суд на Република Македонија и г-а Теодора Фуиор, координатор на проектот (ДЦАФ).

Пред присутните свое излагање ќе имаатг. Алеш Залар, поранешен министер за правда , Словенија, г. Минка Крехо, судија, претседател на кривичен оддел во Босна и Херцеговина, г. Улрих Нахтлбергер, судија за жалби и претседавач во регионалниот суд за кривични работи во Виена, Австрија.

Агендата за настанот може да ја преземете тука.


СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Кривично правна заштита на правата од интелектуална сопственост”

 | 18/04/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира советување на тема: ,,Кривично правна заштита на правата од интелектуална сопственост“, што ќе се одржи на 19.04.2018 година (четврток), во просториите на Академијата-ламела 3, со почеток во 10 часот.

 

Советувањето е наменето за судии од кривични оддели и јавни обвинители како и за стручните соработници во судовите и јавните обвинителства, од сите апелациони подрачја.

 

На советувањето свое излагање ќе имаат: г-ѓа Зуица Наумова, судија на Апелационен суд Скопје, во пензија, г. Момир Маричиќ, јавен обвинител во Вишо јавно обвинителство Скопје и проф. д-р Валентин Пепељугоски, адвокат и професор на ФОН Универзитетот.


Повеќе

HELP Почетен состанок 18 април 2018 година

 | 18/04/018

Новости за академијата

На 18 април 2018 година, во хотел ТЦЦ Гранд Плаза ќе се одржи почетен состанок за воведување на курсот на ХЕЛП и УНХЦР за Азилот и ЕКЧП

 

На обуката со поздравни обраќања ќе се обратат Г-ѓа Анета Арнаудовска, Директор на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и Г-ѓа Моника Мартинез, Раководител на Програмската канцеларија на Советот на Европа во „поранешната Југословенска Република Македонија“ .

 

Исто така, свои излагања ќе има и г-а Валентина Боз, Западен Балкан, Генерален директорат за човекови права и владеење на правото, г. Филип Шулер, Консултант на Советот на Европа и член на работната група на ХЕЛП и УНХЦР за „Азилот и ЕКЧП“ и  Г. Зоран Дранговски и г. Александар Гоџо, национални тутори за ХЕЛП

 

Темите кои ќе бидат опфатени на обуката се следните:

 • Европската програма за едукација за човекови права за правни професионалци (ХЕЛП): методологија и ресурси за обука
 • Преглед на судската пракса на ЕСЧП во курсот на далечина на ХЕЛП и УНХЦР
 • ХЕЛП курс за Азилот и ЕСЧП: адаптација на македонскиот контекст и правна рамка and legal framework
 • Очекувања и потреби на учесниците и нивна посветеност на курсот- отворена дискусија

 


Повеќе

Работилница за “Пристап до правда”

 | 17/04/018

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со Регионалниот центар за животна средина организираат работилница на тема Пристап до правда.

 

Работилницата обезбедува можност за судиите и правните експерти од Република Македонија да ги разберат подобро побарувањата за пристап до правда на Архуската Конвенција, соодветните директиви на ЕУ и националното законодавство и

 • Ќе биде интерактивна платформа за размена на искуство
 • Ќе овозможи увид во тоа како функционира пристапот до правда во ЕУ и други земји.
 • Ќе се решаваат поголемите потешкотии и разлики во имплементацијата на правата за пристап кон правда, и решенијата за отстранување на бариерите за пристап до правда.

Работилницата е организирана врз основа на соодветните студии на случај и прикажување на судски случаи за да се илустрираат најпроблематичните прашања поврзани со пристап до правда кај проблемите со животната средина соодветни за секоја земја.


Повеќе