Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

СОВЕТУВАЊЕ на темa: „Кривични делa против здравјето нa луѓето со акцент на лекарска грешка / Несовесно лекување болни“

 | 23/04/019

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, организира советување на тема: Кривични дела против здравјето на луѓето со акцент на лекарска грешка/Несовесно лекување болни, што ќе се одржи на 24 април 2019 година, во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за судии и судски соработници од кривичните оддели, јавни обвинители и стручни соработници во јавните обвинителства, од сите апелациони подрачја, како и за претставници на Институтот за судска медицина

 

Предавачи на советувањето ќе бидат проф. д-р Алексеј Дума,  специјалист по судска медицина, во пензија и Габриела Гајдова судија Основен суд Велес.


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Користење нa прaксaтa на Европскиот суд за човекови права при носење судски одлуки“

 | 22/04/019

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Користење на праксата на Европскиот суд за човекови права при носење судски одлуки, кое ќе се одржи на 24 април 2019 година (среда), во просториите на Основен суд Гостивар, со почеток во 10:00 часот.

 

Советувањето е наменето за судии од граѓански оддели и стручни соработници од апелационо подрачје Гостивар.

 

На советувањето излагања ќе имаат м-р Велимир Деловски, правен советник (консултант) на Врховниот суд за праксата на Европскиот суд за човекови права, г-ѓа Лидија Тасева, судија во пензија, Врховен суд на Република Северна Македонија и м-р Лазар Сандев, адвокат.

 

На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Судската пракса на Европскиот суд за човекови права како дополнително средство за аргументација на домашните пресуди со посебен осврт на граѓанските постапки
 • ХЕЛП програма за едукација на правните професионалци и корисни алатки за правно пребарување на релевантната судска пракса на ЕСЧП
 • Улогата на Врховниот суд во националната имплементација на Европската конвенција за човекови права
 • Придонесот на адвокатурата кон примената и користењето на праксата на Европскиот суд за човекови права во процесот на правораздавањето и донесувањето на пресуди на домашните судови


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Член 6 од ЕКЧП- Прaво нa правична судска постапка“

 | 22/04/019

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Член 6 од ЕКЧП- Право на правична судска постапка, кое ќе се одржи на 23 април 2019 година (вторник), во просториите на Академијата, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии  од кривични оддели и јавни обвинители стручни соработници од апелационо подрачје Скопје.

 

На советувањето излагања ќе имаат г-н Санде Зиков, на Апелационен суд Скопје и  г-н Ристо Бојаџиски, јавен обвинител на Основно јавно обвинителство Штип


На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Член 6 – општи принципи
 • Законитост, образлагање и правичност на пресудите
 • Еднаквост на оружјата и адверзијална постапка
 • Доказна постапка, испитување на сведоци, употреба на сведочењето како доказ   
 • Стандардот и товарот на докажување
 • Посебни принципи поврзани со битието на кривичното дело
 • Правна квалификација на обвинението    
 • Спогодување за вина и образлагање на пресудата
 • Студија на случај - практична вежба заснована на случај од праксата на ЕСЧП


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на темa „Актуелни прашaња од примената за ЗПП“

 | 22/04/019

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Актуелни прашања од примената за ЗПП, кое ќе се одржи на 23 април 2019 година (вторник), во просториите на Академија, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии стручни соработници од апелационо подрачје Скопје.

 

На советувањето излагања ќе имаат судија Јованка Никодиновска, на апелационен суд Скопје и судја Љубица Колиќ, судија на Основен суд Скопје 2


На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Вовет и општи согледувања            
 • Актуелни проблеми во примена на ЗПП со осврт на одредбите за подготвување на главната расправа и подготвително рочиште
 • Актуелни проблеми во примена на ЗПП со осврт на одредбите за главна расправа , процесни одлуки, докази и доказна постапка, електронска достава и тонско снимање на рочишта                                                                                           
 • Актуелни проблеми во примена на ЗПП во второстепена постапка               
 • Осврт на други одредби од ЗПП кои предизвикуваат проблеми во имплементацијата


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на темa „Актуелни прашaња од примената зa ЗПП“

 | 22/04/019

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Актуелни прашања од примената за ЗПП, кое ќе се одржи на 23 април 2019 година (вторник), во просториите на Академија, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии стручни соработници од апелационо подрачје Скопје.

 

На советувањето излагања ќе имаат судија Јованка Никодиновска, на апелационен суд Скопје и судја Љубица Колиќ, судија на Основен суд Скопје 2


На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Вовет и општи согледувања            
 • Актуелни проблеми во примена на ЗПП со осврт на одредбите за подготвување на главната расправа и подготвително рочиште
 • Актуелни проблеми во примена на ЗПП со осврт на одредбите за главна расправа , процесни одлуки, докази и доказна постапка, електронска достава и тонско снимање на рочишта                                                                                           
 • Актуелни проблеми во примена на ЗПП во второстепена постапка               
 • Осврт на други одредби од ЗПП кои предизвикуваат проблеми во имплементацијата


Повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на темa „Актуелни прaшaња од примената зa ЗПП“

 | 22/04/019

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Актуелни прашања од примената за ЗПП, кое ќе се одржи на 23 април 2019 година (вторник), во просториите на Академија, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии стручни соработници од апелационо подрачје Скопје.

 

На советувањето излагања ќе имаат судија Јованка Никодиновска, на апелационен суд Скопје и судја Љубица Колиќ, судија на Основен суд Скопје 2


На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Вовет и општи согледувања            
 • Актуелни проблеми во примена на ЗПП со осврт на одредбите за подготвување на главната расправа и подготвително рочиште
 • Актуелни проблеми во примена на ЗПП со осврт на одредбите за главна расправа , процесни одлуки, докази и доказна постапка, електронска достава и тонско снимање на рочишта                                                                                           
 • Актуелни проблеми во примена на ЗПП во второстепена постапка               
 • Осврт на други одредби од ЗПП кои предизвикуваат проблеми во имплементацијата


Повеќе

Срeдбa нa дирeкторкатa со тимот на Глобалната програма за борба против нелегалните финансиски текови ГИЗ

 | 18/04/019

Новости за академијата

Директорката на Академијата Проф. Д-р. Наташа ГАБЕР ДАМЈАНОВСКА оствари средба во рамки на сеопфатната мисија која ја спроведува тимот на Глобалната програма за борба против нелегалните финансиски текови составен од г-дин Џенти МАМУКА (меѓународен експерт), г-ѓа Симон НГУЕН (технички советник ГИЗ) и г-ѓа Марина КОВАЧИЌ (регионален координатор на ГИЗ Западен Балкан). Сеопфатната мисија се спроведува во периодот од 15 до 19 април 2019 година, во следните земји: Црна Гора, Албанија, Косово и Република Северна Македонија. Ваквата мисија е една од стандардните алатки на ГИЗ за проценка на можните партнерства и начинот на соработка и служи за да ги процени потребите и приоритетите на земјите партнери каде што Глобалната програма  може да биде од помош. 

Главната цел на програмата е да се спречи и да се бори против сериозниот и прекуграничниот организиран криминал и поврзани случаи на корупција со прекугранични импликации, како и да се уништат криминалните организации вклучени во недозволената трговија и особено насочувањето кон економскиот криминал. Особено Програмата е фокусирана да им помогне на земјите да се придржуваат до соодветните препораки и директивите на ЕУ за перење пари и финансирање на тероризам, како еден од барањата поврзани со аспирациите на земјите на Балканот кон ЕУ.


СОВЕТУВАЊЕ на темa „Актуелни прaшањa од применaта зa ЗПП“

 | 16/04/019

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Актуелни прашања од примената за ЗПП, кое ќе се одржи на 17 април 2019 година (среда), во просториите на Апелационен суд Штип, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии  стручни соработници од апелационо подрачје Штип.

На советувањето излагања ќе имаат судија Јованка Никодиновска, на апелационен суд Скопје и судја Љубица Колиќ, судија на Основен суд Скопје 2


На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Вовет и општи согледувања            
 • Актуелни проблеми во примена на ЗПП со осврт на одредбите за подготвување на главната расправа и подготвително рочиште
 • Актуелни проблеми во примена на ЗПП со осврт на одредбите за главна расправа , процесни одлуки, докази и доказна постапка, електронска достава и тонско снимање на рочишта                                                                                  
 • Актуелни проблеми во примена на ЗПП во второстепена постапка               
 • Осврт на други одредби од ЗПП кои предизвикуваат проблеми во имплементацијата


Повеќе

ОДЛОЖУВАЊЕ НА СОВЕТУВАЊЕ на темa „Буџет и буџетски процес“

 | 16/04/019

Новости за академијата

Ве известуваме дека советувањето на тема „Буџет и буџетски процес“ кое беше предвидено да се одржи на 17 април 2019 година во просториите на Академијата СЕ ОДЛОЖУВА.

Новиот термин на одржување дополнително ќе биде определен.


СОВЕТУВАЊЕ на темa „Структура на писмена изработка на судска пресуда и решенија“

 | 15/04/019

Новости за академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема Структура на писмена изработка на судска пресуда и решенија, кое ќе се одржи на 16 април 2019 година (вторник), во просториите на Академија, со почеток во 10:00 часот. 

 

Советувањето е наменето за судии  стручни соработници од сите апелациони подрачја.

 

На советувањето излагања ќе имаат судија Лидија Мартинова, на Aпелационен суд Скопје и судја Антоанета Димовска, судија на Основен суд Скопје 2


На советувањето ќе бидат опфатени следните теми:

 • Структура на писмена изработка на судска пресудата и решенија
 • Примери од судската пракса и анализа на образложенијата во пресудите
 • Правна аргументација и структура на пресуда со примери од судска пракса
 

ПРОГРАМАТА согласно која ќе се одвива советувањето можете да ја преземете тука.

 

РАБОТНИТЕ МАТЕРИЈАЛИ кои ќе бидат користени на советувањето можете да ги преземете тука.