Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

Информации од јавен карактер

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (,,Службен весник на РМ’’ број13/2006, 86/2008, 6/2010, 42/2014, 148/2015, 55/2016, 64/2018) Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев ја изготви следната

 

ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

 

Листата на информации од јавен карактер на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев ја сочинуваат следните групи на информации:

 

1

Информации од континуирана обука

6

Јавни набавки

2

Информации од почeтна обука

7

Финансово и буџетско работење

3

Формулари и документи

8

Човечки ресурси, внатрешна организација и систематизација на работни места

4

Статистики на Академијата

9

Годишни извештаи за работа

5

Уставни, законски одредби, подзаконски акти

 10

Работа на Управен одбор, Програмски совет и Комисиите на Академијата 

 

Граѓаните на Република Македонија можат да добијат информација од јавен карактер што ја изготвило или со која располага Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев со пополнување на Барање за пристап до информации од јавен карактер, кое може да го добијат во Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев или да го симнат тука.

 

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за службено лице за посредување со информации ја определи: Сања Пандилов – Раководител на Сектор за правни работи и управување со човечки ресурси.

 

Барањето за информација може да се достави во писмена форма на адресата на Академијата, бул. Јане Сандански бр. 12, 1000 Скопје или на e-mail: Sanja.pandilov@jpacademy.gov.mk


Граѓаните може да се информираат за сите прашања од нивен интерес што се поврзани со правото на слободен пристап до информации од јавен карактер и на телефон: 02/2401-577.