Календар на Активности

offer lace bridesmaid dresses, lace top bridesmaid dresses

Заштита на укaжувaчи

Заштитено пријавување е пријавување односно откривање со кое согласно Законот за заштита на укажувачи се пренесува разумно сомневање или сознание дека е извршено, се извршува или е веројатно дека ќе се изврши казниво, неетичко или друго незаконито или недозволиво постапување со кое се повредува или загрозува јавниот интерес.

 

Лице за прием на пријави за заштитено внатрешно пријавување е директорот на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев

Проф. Д-р Наташа Габер Дамјановска

Телефон за контакт: 02/2401-564

Eлектронска пошта за прием на пријави zastitanaukazuvaci@jpacademy.gov.mk

 

Академија за судии и јавни обвинители Павел Шатев

Бул. Јане Сандански бр.12

1000 Скопје

Република Македонија

 

Законот за заштита на укажувачи може да го преземете тука.

Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на укажувачи може да го преземете тука.

Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор може да го преземете тука.

Процедурата за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите може да ја преземете тука.